advertentie

Innovaties in de implantologie

Een nieuwe “gouden” standaard

| Tristan Staas | Implantologie

Tristan Staas is NVOI geregistreerd implantoloog, mede-eigenaar van een grote verwijspraktijk en een algemene praktijk in ‘s-Hertogenbosch en bestuurslid van de academie BIN. Hij doet onderzoek naar implantologische concepten met name in de esthetische zone, en is Global Speaker over deze materie.

De afgelopen jaren is de focus in de orale implantologie langzaam maar zeker verschoven van osseo-integratie naar muco-integratie. Osseo-integratie kan worden beschouwd als de basis van een tandheelkundige implantaatbehandeling. We moeten echter het belang van muco-integratie, de hechting van zacht weefsel aan het abutment, niet onderschatten; het abutment moet daarom gezien worden als deel van het implantaat, en niet als onderdeel van de restauratie.

Coronale afsluiting

De kwaliteit en dimensie van de coronale afsluiting (coronal seal) blijkt zeer bepalend te zijn voor het succes en de prognose van de orale implantologie. Reeds lang bekend is het belang van vaste gingiva rond het implantaat en de gunstige invloed hiervan op de gezondheid van de peri-implantaire weefsels, met als resultaat lange termijn stabiliteit van het botniveau. 

Andere cruciale factoren voor een goede coronale afsluiting zijn de gebruikte materialen en oppervlakken van de implantaten, maar vooral van de abutments. De vorm, dimensie en materiaalkeuze hiervan hebben een duidelijke impact op het succes van onze implantaatbehandelingen, zowel op de korte als de lange termijn. Uit de literatuur blijken abutments vervaardigd uit biocompatibele materialen als titanium en in het bijzonder ZrO2 een stabielere gingiva rond onze implantaatgedragen restauraties te geven dan abutments vervaardigd uit andere materialen zoals goud, porselein of andere niet biocompatibele materialen. Bovendien blijkt ook de dimensie van de abutments een belangrijke invloed te hebben op het botniveau rond de implantaten, evenals de pasvorm en daarmee de kwaliteit van de afsluiting van het implantaat.

Dentista 1

Dentista 1

Dentista 2

Dentista 2

Dentista 3

Dentista 3

Dentista 4

Dentista 4

Dentista 5

Dentista 5

Dentista 6

Dentista 6

Waarom is dit zo cruciaal?

Op het oppervlak van het abutment moet de epitheliale aanhechting plaatsvinden die de barrière vormt tussen het mondmilieu en het onderliggende peri-implantaire bot. Hierbij is het van belang de biologische breedte te respecteren; deze wordt bepaald door de dimensie van het sulcusepitheel, aanhechtingsepitheel en bindweefsel. Hier wordt gemiddeld 3 mm voor aangehouden, afhankelijk van het biotype van de patiënt. We moeten deze biologische parameters respecteren, opdat een goede hechting van deze zachte weefsels mogelijk wordt gemaakt om het onderliggende bot te beschermen en zo osseo-integratie te bereiken en te behouden. Bovendien zal een relatief glad abutmentoppervlak de plaqueretentie verminderen en daardoor de mechanische reiniging door de patiënt vereenvoudigen.

Het oppervlak van de nieuw geïntroduceerde titanium abutments (Xeal) waarmee wij het afgelopen jaar zijn gaan werken is een glad, niet-poreus, geanodiseerd oppervlak met een nano-structuur, De oppervlaktechemie en topografie van Xeal zijn speciaal ontworpen om een betrouwbare hechting van de zachte weefsels te bereiken, en dan in het bijzonder van het aanhechtingsepitheel. Een bijkomend voordeel is dat dit goudkleurige oppervlak minder grijze doorschemering van de gingiva zal geven bij een dun biotype of indien het abutment slechts weinig subgingivaal ligt.

One-abutment-one - time

Bovendien zijn er door Nobel Biocare niet alleen nieuwe oppervlakken geïntroduceerd, zowel voor de implantaten als abutments, maar ook nieuwe componenten ontwikkeld waardoor ‘one-abutment-one-time’ eenvoudiger toepasbaar is geworden. Een voorbeeld hiervan zijn de On1-abutments voor solitaire restauraties of driedelige bruggen en de vernieuwde multi-unit abutments.

Het feit dat deze abutments direct uit de verpakking in de chirurgische eerste of tweede fase worden geplaatst zorgt ervoor dat de oppervlakken ervan niet verontreinigd worden voordat ze transmucosaal geplaatst worden.

Xeal

Hoewel dit abutment-oppervlak pas in 2019 op de markt werd gebracht, is het al het onderwerp van een klinisch onderzoek geweest met een follow-up van twee jaar, waarin een statistisch significante toename van de gekeratiniseerde hoogte van zacht weefsel wordt aangetoond in vergelijking met machinaal bewerkte titanium abutments.

Mijn eigen ervaring met deze oppervlakken in het afgelopen jaar in onze praktijk komt overeen met de uitkomst van dit onderzoek. Daar waar we duidelijk gezondere peri-implantaire zachte weefsels zagen bij ZrO2-abutments in vergelijking met titanium abutments, lijken de abutments met deze nieuwe oppervlaktebewerking dit te benaderen. Voordeel van deze Xeal-abutments is dat deze minder gevoelig zijn voor materiaalbreuk en eenvoudiger te gebruiken voor one-abutment-one time concepten. Ook in ons eigen onderzoek naar immediate plaatsing van implantaten en tijdelijke restauraties daarvan met ons ‘Meteen Door’ concept zien we dat er aan belangrijke eisen op zowel het chirurgische als het restoratieve vlak moet worden voldaan om voorspelbare lange termijn resultaten te kunnen leveren. De basis van de goede esthetische resultaten is niet alleen de palatinale positionering van het implantaat, maar ook het feit dat door de immediate plaatsing van ons ‘Dutch Design’ titanium tijdelijke abutment een 3 mm brede biocompatible zone gecreëerd wordt voor een goede en snelle muco-integratie.

TiUltra

Een verbeterd implantaatoppervlak, genaamd TiUltra, wordt gefabriceerd door het oppervlak te anodiseren met een specifieke elektrolytische oplossing. Deze oplossing verbetert de chemische samenstelling van de oxidelaag om de interactie tussen oppervlak en eiwitten positief te beïnvloeden direct na implanteren, en zo een snelle osseo-integratie te bevorderen. Een ideale osseo- en muco-integratie en stabiliteit op termijn vereisen echter verschillende oppervlakken op verschillende niveaus. Om aan deze behoefte te voldoen, verandert de topografie van TiUltra geleidelijk van een minimaal ruwe, niet-poreuze en nanogestructureerde hals, welke door het proces goudkleurig wordt, naar een matig ruwe en poreuze apex. Deze opbouw loopt ongeveer gelijk aan de natuurlijke overgang van hard, dicht corticaal bot naar sponsachtig, poreus bot om het uiteindelijke doel van zowel snelle osseo-integratie als langdurige stabiliteit te bereiken.

Indien in een later stadium door remodelling een deel van de hals van het implantaat toch supracrestaal mocht komen te liggen, dan is dit minimaal ruwe oppervlak beter geschikt voor de aanhechting van de weke delen en beter te reinigen dan het poreuze oppervlak van volledig ruwe implantaten.

Het resultaat van deze nieuwe nieuwe oppervlakken:

  • Een korte genezingsfase;
  • Snelle osseo-integratie; 
  • Implantaatoverleving op lange termijn.

Dentista 7

Dentista 7

Dentista 8

Dentista 8

Dentista 9

Dentista 9

Dentista 10

Dentista 10

Dentista 11

Dentista 11

Dentista 12

Dentista 12

OsseoShaper

Een volledig nieuwe ontwikkeling is het Nobel Biocare N1-systeem dat ik nu bijna twee jaar klinisch gebruik en waarin de verschillende hierboven genoemde aspecten verder worden geoptimaliseerd.

Dit implantaatsysteem heeft een volledig nieuw protocol voor de preparatie van het implantaatbed; De OsseoShaper is een compleet andere benadering voor het maken van de preparatie die een aantal uitdagingen van conventionele boorprotocollen aanpakt. In plaats van boren met een relatief hoge snelheid te gebruiken voor de osteotomie, prepareert deze OsseoShaper op een zeer gecontroleerde manier met zeer lage snelheid.

Onderzoek heeft aangetoond hoe conventioneel boren met hoge snelheid warmte creëert en daardoor sterfte van botcellen veroorzaakt rond de osteotomie, en dat deze zone of death leidt tot botresorptie en remodelling - de oorzaak van de dip in de stabiliteit van het implantaat in de eerste weken na plaatsing. De gebruikelijke manier om warmte te verminderen is waterirrigatie. Dit heeft een nadeel: het spoelt de botpartikels weg die de botvorming rond het implantaat kunnen versnellen en kunnen helpen bij vroege osseo-integratie en stabiliteit. De OsseoShaper werkt op lage snelheid, slechts 50 rpm, in plaats van het gebruikelijke toerental tot 2000. Het verkleint de zone of death in vergelijking met het conventionele protocol en elimineert de noodzaak van waterirrigatie. De OsseoShaper is ook ontworpen om botpartikels binnen de osteotomie te houden. Dit samen heeft als resultaat het ontbreken, of in elk geval minder diep zijn, van de dip in initiële stabiliteit in de weken na plaatsen van het implantaat.

Naast de biologische voordelen biedt het prepareren met de OsseoShaper mij als implantoloog ook verschillende andere voordelen. Botkwaliteit en kwantiteit zijn uniek bij elke patiënt. Besluitvorming kan een uitdaging zijn en soms moeten we afwijken van de aanbevelingen van fabrikanten en de boorvolgorde aanpassen aan onze eigen voorkeur en inschatting, zonder te weten wat hiervan de consequenties zijn.

Bij de preparatie met de OsseoShaper bepaalt de bereikte torque de chirurgische stappen, dus het vermindert giswerk en besluitvorming. Dit wordt mogelijk gemaakt door het zeer lage toerental van 50 rpm en preparatie zonder irrigatie. Daarbij is, doordat elk implantaat zijn eigen Osseoshaper heeft, de preparatie aangepast aan het macro-ontwerp van het implantaat. Dit geeft een ideale spanningsverdeling naar het omliggende bot en maakt stabiliteit van het implantaat voor vroege en onmiddellijke volledige belasting mogelijk.

Ten slotte omvat de voorbereiding van de site voor het plaatsen van een N1-implantaat in de meeste gevallen slechts twee chirurgische stappen: eerst de tevoren bepaalde diepte en angulatie creëren met de OsseoDirector, en vervolgens de osteotomie vormgeven met de OsseoShaper. De lage snelheid van de preparatie van de site geeft veel meer controle over dit proces dan het conventionele boorprotocol.

Het N1-implantaat is ontworpen voor optimale implantaatstabiliteit en is ideaal voor immediaatprotocollen, terwijl het tegelijkertijd gemakkelijker te gebruiken is dan andere implantaten voor deze indicatie.

Het implantaat is ontworpen om de door de OsseoShaper gecreëerde osteotomie te volgen en vermindert de belasting van de botcortex als gevolg van een tri-ovale vorm van het implantaat coronaal. Verminderde belasting van het bot is in preklinische studies gunstig gebleken voor snellere botvorming. De tri-ovale vorm geeft, mits correct geplaatst, ook een groter volume van harde en zachte weefsels aan de buccale zijde.

Dentista 13

Dentista 13

Dentista 14

Dentista 14

Dentista 15

Dentista 15

Dentista 16

Dentista 16

Dentista 17

Dentista 17

Dentista 18

Dentista 18

Dentista 19

Dentista 19

Connectie

Het N1-implantaat heeft een nieuwe, driehoekige conische  implantaat-abutment connectie waarmee de prothetische componenten heel gemakkelijk en zonder risico op misfit op het implantaat kunnen worden geplaatst.

Dankzij deze nieuwe connectie kan het emergence profile slanker zijn, om zo meer volume van de zachte weefsel rond de componenten mogelijk maken, en is de toepassing van een gehoekte abutmentschroef mogelijk zonder toename van de abutmentdiameter. Tevens zijn de prothetische mogelijkheden ontwikkeld met one-abutment-one-time als gouden standaard. Dit is niet alleen gunstig voor de coronale afsluiting en daarmee de prognose, maar heeft ook een gunstig effect op de esthetische resultaten, met name in de esthetische zone. We hebben ervaren met het Meteen Door protocol dat deze nieuwe ontwikkelingen ons kunnen helpen om in de toekomst eenvoudiger optimale behandelresultaten te behalen.

Tristan Staas is NVOI geregistreerd implantoloog, mede-eigenaar van een grote verwijspraktijk en een algemene praktijk in ‘s-Hertogenbosch en bestuurslid van de academie BIN. Hij doet onderzoek naar implantologische concepten met name in de esthetische zone, en is Global Speaker over deze materie.

WEBDESIGN LEVIN DEN BOER | LDB PRODUCTION | COPYRIGHT © DENTISTA | 2019